Privacy disclaimer:

Beheer
De website van www.colorful-coaching.nl staat onder beheer van Monique Hendrix. De
contactgegevens zijn te vinden op voornoemde website.

Verwerking van persoonsgegevens
De eigenaar van deze website kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van
de diensten van Monique Hendrix, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een
contactformulier aan Monique Hendrix verstrekt. Voor de verwerking van uw
persoonsgegevens is voor verzending van het contactformulier expliciet en ondubbelzinnig
toestemming gevraagd en door u gegeven. De volgende persoonsgegevens worden verwerkt:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw adresgegevens
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres
  • Uw IP-adres

Uw persoonsgegevens worden verwerkt om per e-mail contact met u te kunnen opnemen als u daar
om verzoekt. Dit contact zal uitsluitend worden getroffen ten behoeve van het verstrekken van
informatie over de diensten van Monique Hendrix. Monique Hendrix verstrekt uw persoonsgegevens
afkomstig van het contactformulier zonder Uw uitdrukkelijke toestemming nooit aan derden.

Het is mogelijk dat Monique Hendrix uw persoonsgegevens verwerkt doordat u
gebruikmaakt van haar diensten. Bij het aangaan van de overeenkomst tot dienstverlening zult u
over de verdere verwerking van uw persoonsgegevens worden geïnformeerd.

Bewaartermijn
Monique Hendrix bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de
doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden in ieder geval
niet langer dan een jaar bewaard, tenzij er een overeenkomst met u tot stand komt.

In kaart brengen websitebezoeken
Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw
computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens
worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Deze informatie wordt
gebruikt om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk
geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Rechten
De Algemene Verordening Gegevensbescherming biedt bepaalde rechten aan, die u onder gegeven
voorwaarden kunt uitoefenen. Zo heeft u het recht om persoonsgegevens in te zien, te beperken, te
corrigeren of te laten verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, beperking of
verwijdering sturen naar mail@colorful-coaching.nl. Daarnaast kunt u bij voornoemd e-mailadres verzet
aantekenen tegen het gebruik van uw gegevens. Indien de verwerking van de persoonsgegevens is
gebaseerd op toestemming van uw zijde kunt u die ten alle tijde intrekken. Tot slot kun u ook recht
hebben op zogenaamde gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij Monique Hendrix een verzoek kunt indien
om de persoonsgegevens die zij heeft verwerkt in een computerbestand naar u of andere personen of organisaties te sturen.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan, kan ik u vragen om een kopie van uw
identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine
readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en
Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Monique Hendrix zal zo snel mogelijk,
maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Indien uw rechten niet worden gewaarborgd kunt u een klacht
indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Beveiliging
Monique Hendrix neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en neemt
de passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking
en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Deze website maakt gebruik van een betrouwbaar SSL
Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.